Construcció dhabitatges tradicionals vs. sustentables a Guatemala

La construcció d'habitatges a Guatemala tradicionalment presenta una sèrie de característiques particulars que la diferencien d'altres països. Actualment es presenten una sèrie de desafiaments i oportunitats al sector. Cal treballar per millorar la qualitat i la sostenibilitat dels habitatges, augmentar l'accés a l'habitatge digne i reduir el dèficit habitacional.

Els materials tradicionals són: Maó, tova, bloc de concret i fusta són els materials més utilitzats en la construcció d'habitatges, especialment a zones rurals.

Tot i això, durant els darrers anys s'ha vist un increment en l'ús de materials moderns. L'acer, el vidre i l'alumini estan augmentant a les zones urbanes, especialment en construccions de classe mitjana i alta.

Un cop establerts els materials a utilitzar per a la construcció, serà el moment de pensar en la pintura que utilitzarem per protegir i embellir la nostra llar. Per això, la millor opció de pintures a Guatemala serà la que incorpori la tecnologia més avançada quant a protecció, durabilitat i resistència.

Pel que fa a pintures, és fonamental comptar amb un bon assessorament abans de realitzar la nostra elecció, ja que hi ha una immensa varietat d'opcions, segons el material sobre el qual es vulgui aplicar, les condicions a què estarà exposat, els contrastos, textures i molt més.

Pel que fa al uso de materials sostenibles, si observa un interès incipient per l'ús de materials com el bambú, la terra crua i els materials reciclats.

Pel que fa al Disseny, la arquitectura colonial espanyola ha deixat una empremta important en el disseny dels habitatges guatemalencs, especialment a les zones rurals. No obstant això, actualment hi ha una gran varietat d'estils arquitectònics als habitatges guatemalencs, des de l'estil colonial fins al modern i minimalista.

Els habitatges es dissenyen tenint en compte el clima càlid i humit de Guatemala, amb característiques com sostres alts, finestres grans i ventilació creuada.

Si bé hi ha una normativa tècnica per a la construcció d'habitatges a Guatemala, el seu compliment no sempre és estricte, especialment a les zones rurals. Cal millorar l'aplicació de la normativa per garantir la seguretat i la qualitat dels habitatges.

L'accés al crèdit hipotecari és limitat per a la majoria de la població guatemalenca, cosa que dificulta la construcció o compra d'un habitatge. No obstant això, hi ha alguns programes de suport governamental per al finançament d'habitatge, però són insuficients per cobrir la demanda.

desafiaments:

 • Dèficit habitacional: Guatemala té un dèficit habitacional d'aproximadament 1.2 milions de vivendes.
 • Habitatges precaris: Un percentatge alt dels habitatges a Guatemala són precaris i no reuneixen les condicions mínimes d'habitabilitat.
 • Vulnerabilitat a desastres naturals: Guatemala és un país vulnerable a desastres naturals com terratrèmols i huracans, cosa que exigeix ​​la construcció d'habitatges més segurs.

oportunitats:

 • Desenvolupament de noves tecnologies: El desenvolupament de noves tecnologies a la construcció pot ajudar a reduir costos i millorar la qualitat dels habitatges.
 • Implementació de polítiques públiques: La implementació de polítiques públiques que fomentin la construcció de vivendes socials i accessibles és fonamental per reduir el dèficit habitacional.
 • Promoció de la sostenibilitat: La promoció de lús de materials sostenibles en la construcció dhabitatges pot contribuir a la protecció del medi ambient.

Habitatges sustentables a Guatemala: Característiques i beneficis

La construcció d'habitatges sustentables a Guatemala es posiciona com una alternativa necessària per fer front als desafiaments ambientals i socials del país.

Els habitatges sustentables tenen grans beneficis:

 • Reducció de limpacte ambiental: Disminueixen la petjada de carboni, el consum de recursos naturals i la generació de residus.
 • Estalvi econòmic: Redueixen els costos denergia, aigua i manteniment.
 • Millora de la qualitat de vida: Ofereixen un ambient més saludable i confortable per als habitants.
 • Resiliència al canvi climàtic: Són més adaptables als efectes del canvi climàtic com les sequeres, les inundacions o les temperatures extremes.

Aquest tipus de construccions es caracteritzen per:

Eficiència energètica:

 • Disseny bioclimàtic: S´aprofita la llum natural, la ventilació creuada il´orientació solar per reduir el consum d´energia.
 • Aïllament tèrmic: S'utilitzen materials aïllants per reduir la transferència de calor i millorar-ne l'eficiència energètica.
 • Energies renovables: S'hi instal·len sistemes d'energia solar, eòlica o hidràulica per generar energia neta i reduir la dependència de combustibles fòssils.

Eficiència de l'aigua:

 • Recol·lecció d'aigües pluvials: Es recol·lecta l'aigua de pluja per al seu ús en reg, neteja o descàrrega de vàters.
 • Sistemes de baix consum: S'hi instal·len aixetes i dutxes de baix cabal per reduir el consum d'aigua.
 • Reutilització d'aigües grises: Es tracta i es reutilitza l'aigua de lavabos i dutxes per a reg o altres usos no potables.

Materials sostenibles:

 • Materials reciclats: S'utilitzen materials reciclats com ara el plàstic, el vidre o el metall per reduir l'impacte ambiental.
 • Materials de baix impacte: S'utilitzen materials d'origen local i amb un impacte ambiental baix com el bambú, la terra crua o la fusta certificada.
 • Materials amb alta eficiència energètica: S'utilitzen materials amb alta eficiència energètica com la tova, la pedra o la teula.

Exemples de projectes d'habitatges sustentables a Guatemala:

 • Projecte Cases Ecològiques de l'Associació Guatemalenca d'Ecologia: Promou la construcció de vivendes ecològiques amb materials sostenibles i tècniques de baix impacte.
 • Projecte “Habitatge Social Sostenible” de la Universitat de la Vall de Guatemala: Desenvolupa solucions habitacionals sostenibles per a comunitats de recursos escassos.
 • Projecte “Boscs dels Núvols” de l'empresa Ciments Progrés: Ofereix habitatges amb certificació LEED que integren tecnologies sostenibles i disseny bioclimàtic.

Desafiaments per a la construcció d'habitatges sustentables:

 • Costos inicials: La inversió inicial en un habitatge sustentable pot ser més gran que la d'un habitatge tradicional.
 • Accés a la tecnologia: L'accés a tecnologies i materials sostenibles es pot limitar a algunes zones del país.
 • Manca de coneixement: És necessari promoure el coneixement i la capacitació sobre els avantatges dels habitatges sustentables.

La construcció d‟habitatges sustentables a Guatemala és una alternativa viable per millorar la qualitat de vida de la població, reduir l‟impacte ambiental i enfrontar els desafiaments del canvi climàtic. Cal fomentar el desenvolupament d'aquest tipus de construccions mitjançant polítiques públiques, programes de finançament i iniciatives d'educació i capacitació.