La contaminació del sòl

El terra és un recurs natural que correspon a la capa superior de l'escorça terrestre. Conté aigua i elements nutritius que els éssers vius fan servir. El sòl és vital, ja que l'ésser humà en depèn per a la producció d'aliments, la criança d'animals, la plantació d'arbres, l'obtenció d'aigua i alguns recursos minerals, entre altres coses. S'hi recolzen i nodreixen les plantes en el seu creixement i condiciona, per tant, tot el desenvolupament de l'ecosistema.

Quan un sòl ha estat contínuament utilitzat, es deteriora, es degrada i deixa de posseir i aportar les seves qualitats inicials. Podem dir que un sòl està contaminat, quan les característiques físiques, químiques o biològiques originals han estat alterades de manera negativa, a causa de la presència de components de caràcter perillós o nociu per a l'ecosistema. Aleshores, la productivitat que el sòl tenia es perd totalment o parcialment.

Les propietats naturals del sòl li permeten autoregenerar-se en certes condicions no gaire extremes, però en sotmetre's a activitats industrials, agràries, entre altres accions de gran incidència sobre el sòl, les seves propietats queden anul·lades i perd la capacitat d'autogeneració.

Els problemes més comuns en relació amb el sòl tenen a veure amb les activitats de les persones. Els sòls pateixen l'abocament constant de tota mena de residus, atès que són capaços de retenir i acumular els agents contaminants durant anys, i els més habituals són els metalls pesants, els hidrocarburs, els olis minerals i els pesticides.

Encara que a curt termini no s'adverteixen els efectes nocius dels residus esmentats, amb el pas del temps qualsevol alteració del sòl, o fins i tot, els canvis climàtics poden ocasionar l'alliberament dels contaminants emmagatzemats, podent afectar altres mitjans com l'aire o les aigües superficials i subterrànies. A més, com que els contaminants es mouen a través de les capes més permeables del terreny, es corre el risc d'afectar les zones limítrofes.

Els problemes directament derivats de l'ús antròpic dels sòls són actualment molt severs

L'erosió, la desertificació, la contaminació, la compactació, l'avenç de les ciutats i la urbanització i la pèrdua de fertilitat es troben entre els problemes més greus que afecten avui els sòls.

Si prenem en compte l'erosió, veurem que la erosió del sòl s'està accelerant a tots els continents i està degradant uns 2.000 milions d'hectàrees de terra de cultiu i de pasturatge, cosa que representa una seriosa amenaça per a l'abastament global de queviures. Cada any l'erosió dels sòls i d'altres formes de degradació de les terres provoquen una pèrdua d'entre 5 i 7 milions d'hectàrees de terres cultivables.

Als països subdesenvolupats, la creixent necessitat d'aliments i llenya han tingut com a resultat la desforestació i el cultiu de vessants amb molt pendent, cosa que n'ha produït una severa erosió. Per complicar encara més el problema, cal tenir en compte la pèrdua de terres de cultiu de primera qualitat a causa de la indústria, els pantans, l'expansió de les ciutats i les carreteres. L'erosió del sòl i la pèrdua de les terres de cultiu i els boscos redueix a més la capacitat de conservació de la humitat dels sòls i afegeix sediments als corrents d'aigua, els llacs i els embassaments.

La informació disponible de recerca sobre els tipus, les causes, el grau i la severitat de la degradació de terres és encara insuficient a la majoria dels països d'Amèrica Llatina. Aquesta manca dinformació dificulta enormement la identificació i la posada en pràctica destratègies efectives de conservació i rehabilitació de terres

En l'actualitat, la contaminació dels sòls es troba cada cop més en el punt de mira de la gestió ambiental, principalment pel risc que un sòl contaminat pot suposar per a la salut humana i per al correcte funcionament dels ecosistemes.

La gestió d'un terra contaminat

Aquesta consisteix en un procés gradual en el temps, en què es parteix d'una fase inicial amb poca informació i s'avança per fases, en què es va adquirint més coneixement sobre la problemàtica de contaminació. Aquest procés s'ha de basar en les etapes següents:

1. Reconeixement preliminar: Consisteix en la recopilació de la informació que permeti valorar la possibilitat que s'hagin produït o es produeixin contaminacions significatives al sòl on s'ha desenvolupat una activitat.

2. Avaluació preliminar: L‟existència d‟indicis de contaminació comportarà la realització d‟un informe d‟avaluació preliminar. S'ha de disposar d'una primera aproximació real a la magnitud del problema, definir l'origen i la naturalesa del focus de contaminació, els vectors de transferència i els subjectes que s'han de protegir i definir si cal actuacions d'emergència.

3. Avaluació detallada: Aquesta fase consisteix en la realització detallada de linforme davaluació que ha de permetre caracteritzar amb precisió els focus de contaminació, delimitar labast de la contaminació, determinar si el risc és acceptable o inacceptable i, en aquest segon cas, obtenir la informació suficient per passar a la fase destudi següent.

4. Recuperació: Considerar un sòl com a contaminat suposa l'obligació de desenvolupar les actuacions de recuperació ambiental de l'emplaçament.

Els processos de descontaminació són cars, però si tenim en compte que el sòl és un medi natural que ens proporciona múltiples beneficis, i que necessita milers d'anys per formar-se, hauríem de pensar que tot allò que fem pel benefici del sòl és poc. Per tant, seria convenient establir una sèrie de factors, en virtut dels quals, es vagin descontaminant els sòls. És a dir, la perillositat de la contaminació dependrà d'efectes com pot ser el poder tamponador o com de vulnerable sigui el sòl davant la contaminació, etc.

Un dels factors que cal avaluar amb més importància és l'extensió de la contaminació, així com la naturalesa i la mesura que els contaminants estiguin concentrats. És molt important la seva naturalesa perquè depenent del perill que aportin al sòl, aquest es contaminarà més o menys ràpid, i amb més o menys profunditat.

En resum, cal dir que la gestió pel manteniment dels sòls en el seu estat original, impedint-ne la contaminació per usos excessius i abusius i netejant i descontaminant aquells emplaçaments ja deteriorats s'ha de prendre com una branca més de la conservació de l'ambient, potser menys cridanera als ulls de lopinió pública, però igual dimportant que qualsevol altre tipus dactuació.

Per superar els problemes esmentats, cal considerar solucions que impliquin una acció immediata i, també, mètodes de prevenció per impedir més deteriorament futur. Part del deteriorament causat el pot solucionar la mateixa naturalesa amb els seus cicles naturals. Per això, l'acció de l'ésser humà hauria de contribuir a crear les condicions necessàries perquè la natura emprengui la seva obra de restauració. No obstant això, recuperar el terra una vegada que aquest ha estat destruït és un procés lent si se'l deixa només al seu ritme natural, i molt costós si es tracta d'accelerar-lo. Per tant, el més raonable és evitar que es destrueixi el terra. www.ecoportal.net

Cristian Frers – Tècnic Superior en Gestió Ambiental i Tècnic Superior en Comunicació Social

1 comentari a «La contaminació del sòl»

  1. Interessant el material això ajuda superar els problemes com cuidar la terra deixar contaminar el sòl i sembrant cultius i cuidar-la molt

Els comentaris estan tancats.