En què consisteix l'avaluació d'impacte ambiental

L'avaluació d'impacte ambiental és un dels instruments preventius de gestió que permet que les polítiques ambientals puguin ser aplicades i més encara, té cura que s'incloguin primerencament en el procés de desenvolupament i de presa de decisions. Per tant, avalua i corregeix les accions humanes i evita, mitiga o compensa els seus eventuals impactes ambientals negatius.

Actualment, un dels desafiaments més importants que enfronten els governs municipals, és el del disseny i la implementació de polítiques que compatibilitzin el desenvolupament econòmic i social del municipi, amb els principis rectors de protecció i preservació de l'ambient que exigeix ​​la societat moderna.

Per resoldre adequadament aquesta qüestió, cal disposar d'una visió global de la problemàtica ambiental del municipi i de les seves perspectives futures, que permeti establir una política de gestió ambiental adequada, tendent a assolir l'objectiu final, que és el desenvolupament sostingut i sustentable de la zona.

La gestió d'impacte ambiental pretén reduir al mínim les nostres intromissions, elevar al màxim les possibilitats de supervivència de totes les formes de vida, per molt petites i insignificants que resultin des del nostre punt de vista, i no per una mena de magnanimitat per les criatures més febles, sinó per veritable humilitat intel·lectual, per reconèixer que realment no sabem el que la pèrdua de qualsevol espècie vivent pot significar per a l'equilibri biològic.

Avaluació d'impacte ambiental

L'avaluació d'impacte ambiental és un dels instruments preventius de gestió que permet que les polítiques ambientals puguin ser aplicades i més encara, té cura que s'incloguin primerencament en el procés de desenvolupament i de presa de decisions. Per tant, avalua i corregeix les accions humanes i evita, mitiga o compensa els seus eventuals impactes ambientals negatius.

Aquest estudi permet documentar tota l‟anàlisi dels impactes ambientals d‟una acció determinada com de les diferents alternatives per a la seva implementació, les mesures de mitigació i/o compensació, i els plans de seguiment, monitoratge i control. A més, constitueixen la font de la informació primordial per a aquelles institucions que s'han de pronunciar sobre una acció proposada.

D'altra banda, una Avaluació d'Impacte Ambiental és un conjunt d'estudis tècnic-científics, sistemàtics, interrelacionats entre ells, l'objectiu dels quals és la identificació, la predicció i l'avaluació dels efectes positius o negatius que pot produir una o un conjunt d'accions d'origen humà sobre ambient físic, biològic o humà. La informació lliurada per l'estudi ha de permetre arribar a conclusions sobre els efectes que pot produir la instal·lació i el desenvolupament d'una acció o projecte sobre el seu entorn, establir les mesures a implementar per mitigar i monitoritzar els impactes, i proposar els plans de contingència necessaris.

Un procés davaluació dimpacte ambiental presenta un conjunt davantatges que han de ser respectats i inclosos, i que ho fa un instrument apropiat per aconseguir una protecció ambiental adequada. En ser inclosa en la presa de decisions sobre una acció determinada s'incorporen variables que altrament no són considerades. Tradicionalment, les decisions s'han fet sobre la base dels costos econòmics immediats, la rendibilitat i les necessitats a curt termini, entre d'altres. Tot i això, es reconeix que aquestes han de considerar les relacions d'interdependència home-naturalesa, l'ús racional dels recursos i, en definitiva, la sustentabilitat de les accions humanes.

En aquest sentit, incorporar un procés d'avaluació d'impacte ambiental a la gestió d'una acció proposada complementa les decisions, permetent que siguin transparents, informades i consensuades que han de seguir els requisits següents:

1) Correspondre a les tasques pròpies del govern i no restar espai a la comunitat o al sector privat.
2) Estar integrada amb altres polítiques en un programa consistent, jerarquitzat i finançable.
3) Clarificar les responsabilitats del sector públic, però que també obri la participació de la comunitat i del sector privat en un molt vast nombre de temes.
4) Tenir la gestió més adequada al seu propòsit, establint més responsabilitats en els executors, sumant més transparència i responsabilitat.
5) Ser objecte de controls interns i externs de manera clara i ràpida.
6) Ser avaluada en tots els casos.
7) Permetre una fluida comunicació del sector públic amb la comunitat, a cadascuna de les etapes.

El terme avaluació d'impacte ambiental és actualment reservat a aquells estudis referits a determinades etapes de la vida de l'empresa o emprenedoria, com són el seu emplaçament o instal·lació, ja que habitualment és necessària per a l'obtenció d'autoritzacions de funcionament, i per tant , prèvia al funcionament de l'empresa.

Aquests estudis són sol·licitats actualment per a la realització del procediment administratiu d'avaluació d'impacte ambiental. Alhora, la realització d'aquests estudis s'ha convertit en una modalitat adoptada freqüentment, com a part del procediment administratiu per a la presa de decisions, en relació amb activitats productives en funcionament o per a l'aprovació de projectes o plans d'inversió per a la instal·lació i funcionament de les activitats de producció i/o de serveis, així com per a la construcció dedificis i habilitacions de diverses activitats comercials i industrials, entre altres activitats.

Abans de començar determinades obres públiques o projectes o activitats que poden produir impactes importants a l'ambient, la legislació obliga a fer una Avaluació de l'Impacte Ambiental que produiran si es duen a terme. La finalitat dels estudis és identificar, predir i interpretar els impactes que aquesta activitat produirà si és executada.

S'anomena impacte ambiental les conseqüències provocades per qualsevol acció que modifiqui les condicions de subsistència o de sustentabilitat d'un ecosistema, part d'aquest o dels individus que el componen. No hi ha una valoració quantitativa acceptada universalment per determinar el grau d'afectació d'un impacte, llevat dels casos en què l'acció que el provoca està associada a una quantitat mesurable; Per exemple, la concentració d'un determinat contaminant a l'aigua.

Sabem que la provisió d'aigua potable per al consum de la població, així com el subministrament d'aquest element a les indústries i establiments que la requereixin, és una de les responsabilitats més grans de les autoritats dels municipis.

L'alta contaminació detectada a les napes proveïdores d'aigua de la majoria de les ciutats del nostre país, així com la dels cursos d'aigües superficials, ocasionada fonamentalment per la manca de serveis adequats a les concentracions humanes i per l'activitat industrial marginada del compliment determina les normes ambientals, determina que els municipis hagin de reforçar el control de la qualitat de les aigües de consum humà.

Un dels propòsits bàsics de l‟avaluació d‟impacte ambiental és preveure que un projecte no provoqui impactes ambientals significatius que afectin les variables ambientals per sobre del que la societat ha acordat protegir. Per fer viable aquest propòsit és indispensable comptar amb un marc legal adequat, on constin les polítiques i la legislació per a la protecció de l'ambient, a les quals s'ha d'adequar el projecte o l'acció.

En l'avaluació d'impacte ambiental, el problema més gran per a l'aplicació eficient d'aquest instrument resideix en el baix nivell de compliment i efectivitat dels plans de maneig ambiental, en bona part per la debilitat dels mecanismes de seguiment i control i l'aplicació oportuna de mesures correctives. www.EcoPortal.net

* Cristian Frers – Tècnic Superior en Gestió Ambiental i Tècnic Superior en Comunicació Social.