Les escombraries: Un problema que embruta els empresaris

Tot i la creixent discussió teòrica respecte a la relació positiva o negativa entre les empreses i el medi ambient, és impossible obviar l'impacte dels grans problemes ambientals causats per la nostra manera de produir, de consumir i de com i qui han de resoldre la contaminació i les escombraries que això genera.

La ciutat de Mèxic produeix diàriament 11 tones d'escombraries, només a les llars, a les quals s'han de sumar les deixalles industrials. Dins aquest problema es pot assenyalar a la insensibilitat del ciutadà comú, ja que el mexicà l'última cosa que fa és pensar en les escombraries que genera, i el dany conseqüent al nostre planeta. La violència estructural de què és víctima, la inestabilitat econòmica i en casos abundants la pobresa, impedeixen centrar la seva atenció en qüestions ambientals, contrari als ciutadans de països industrialitzats.

Això no obstant, l'empresari figura entre els sectors més privilegiats de la societat, per la qual cosa correspon fer-se responsable del que fabrica i del destí final que ha de tenir el seu producte.

Dins aquest marc, cal reprendre la definició de Desenvolupament Sostenible donada el 1987 al Informe Rapport Brundtland per la Comissió sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament de les Organitzacions de les Nacions Unides. Aquest informe defineix que “el desenvolupament sostingut és el desenvolupament que satisfà les necessitats del present, sense comprometre la capacitat que les futures generacions puguin satisfer les seves pròpies necessitats[2]".

En l'àmbit productiu implica comprendre que des del procés d'extracció de la primera matèria s'impacta severament en el medi ambient. Això no obstant, això continua en els processos de producció, distribució i de manera important en l'empaquetatge dels productes. D'aquesta manera, el sector industrial és responsable en gran mesura de la generació d'escombraries, per la qual cosa cada un dels procediments ha de ser revisat per minimitzar les deixalles i planejar la producció de manera que a futur no generi més contaminació.

Responsabilitat empresària sobre les escombraries

L'empresari ha de considerar viable la recol·lecció d'escombraries separades per tal de tenir una planta pròpia de reciclatge que li permeti tractar les deixalles i reutilitzar-les. Igualment les regles sanitàries són estrictes de manera que les accions no només s'han de prendre quan l'empresa estigui per ser auditada.

El principi màxim és que una bona planejació respecte als residus és més barata que el tractament posterior. Dins la filosofia del desenvolupament sostenible es contempla que la producció genera més pèrdua d'energia quan no està orientada cap a una reducció al mínim dels insums, i quan s'ignora la possibilitat de reutilitzar material ja emprat.

En el cas de les empreses mexicanes, és un fet que la creixent globalització i els diversos tractats de lliure comerç exigeixen alts nivells de qualitat tant en la producció com en els resultats finals. Amb aquesta finalitat la certificació és un dels instruments que avalen la qualitat del treball de les empreses, la qual no només contempla els aspectes tècnics, sinó també l'impacte ambiental de les empreses.

Per això, l'aplicació de la norma ISO 14000 representa no només la possibilitat de créixer davant de la situació del mercat mundial, sinó la possibilitat d'implementar sistemes de maximització de recursos que poden ser vigents a llarg termini i que sobrepassen els beneficis de la desaparició" de les deixalles.

El produir un producte a envasos retornables, per exemple, garanteix que el material serà reutilitzat i les despeses tendiran a ser menors. D'altra banda, fa referència a l'empresari la tasca de generar una cultura ambiental cap a l'interior de la seva empresa, que es tradueixi en una revaloració del treball i l'energia emprada a la producció.

Finalment, l'acció empresarial representa un sector de poder polític i econòmic que pot exercir pressió en qüestions ambientals i que incideix directament en la maximització dels recursos. Les possibilitats de comerciar a grans nivells i créixer com a empresa també rau en la imatge que se'n tingui de manera que és impossible passar per alt l'impacte ambiental que les activitats industrials provoquen. Aconseguir processos eficients, que generin guanys i que creïn una indústria competitiva se centra ara en la visió global que pugui assolir l'empresari.

* Blanca Almaguer