Nivells de contaminació de l'aire a tot Europa encara no són segurs

L'Agència Europea de Medi Ambient (AEMA) ha publicat avaluacions de la qualitat de l'aire que indiquen la necessitat de prendre mesures addicionals per protegir la salut dels infants i els adolescents. Cal abordar els impactes negatius causats per la contaminació de l'aire en aquest grup vulnerable. La contaminació de l'aire és un problema greu que afecta la salut de les persones, especialment els nens i adolescents.

A Europa, més de 1.200 morts prematures ocorren anualment en menors de 18 anys a causa d'aquesta problemàtica. A més a més, la contaminació de l'aire incrementa significativament el risc de patir malalties en el futur. Tot i els avenços realitzats en els darrers anys, a molts països europeus persisteix un problema preocupant pel que fa a la presència de contaminants atmosfèrics que excedeixen les directrius sanitàries establertes per l'Organització Mundial de la Salut. Aquesta situació és especialment notable a Europa central i oriental, així com a Itàlia. És necessari redoblar els esforços per abordar aquesta problemàtica i protegir la salut pública.

Tot i que s'ha observat una disminució en les emissions de contaminants atmosfèrics clau en els darrers anys, encara hi ha nivells de contaminació de l'aire a Europa que no són considerats segurs. Els nens i els adolescents són més susceptibles als efectes negatius de la contaminació de l'aire pel fet que els seus cossos, òrgans i sistemes immunològics es troben en ple desenvolupament.

Contaminació de l'aire, infantesa i embaràs

L'informe de l'AEMA "La contaminació de l'aire i la salut infantil" revela que la contaminació de l'aire té efectes adversos a la salut dels nens, tant durant la seva infància com en etapes posteriors de la seva vida. Aquesta contaminació augmenta el risc de desenvolupar malalties i pot tenir impactes negatius a llarg termini.

Segons estudis, s'estima que la contaminació de l'aire té efectes perjudicials en els nens menors de 18 anys als 32 països membres de l'EEE, arribant a causar més de 1.200 morts prematures a l'any. Tot i que és cert que el nombre de morts prematures en aquest grup d'edat és baix en comparació amb el total estimat de la població europea per l'AEMA cada any, no podem ignorar que les primeres morts representen una pèrdua de potencial per al futur i comporten una càrrega significativa de malalties cròniques, tant a la infància com a la infància.

La contaminació de l'aire té un impacte significatiu en la funció i el desenvolupament pulmonar dels nens. Específicament, l'exposició a curt termini a l'ozó i el diòxid de nitrogen (NO2) afecta la seva salut respiratòria, mentre que l'exposició a llarg termini a les partícules fines (PM2,5) també té conseqüències negatives als pulmons.

Durant l'embaràs, és important tenir en compte l'exposició de la mare a la contaminació de l'aire, ja que pot tenir efectes negatius en el pes del nadó en néixer i augmentar el risc de part prematur. Un cop neix el nadó, l'exposició a la contaminació de l'aire pot augmentar el risc de desenvolupar diversos problemes de salut. Entre aquests hi ha l'asma, una disminució en la funció pulmonar, infeccions respiratòries i al·lèrgies.

És important millorar la qualitat de l'aire a interiors

L'aire contaminat no només pot empitjorar malalties cròniques existents, com l'asma que afecta el 9% dels joves a Europa, sinó que també augmenta el risc de patir altres malalties cròniques a l'edat adulta. S'han de prendre mesures per millorar la qualitat de l'aire i protegir la nostra salut a llarg termini.

Per protegir la salut dels nens, és important millorar la qualitat de l'aire en llocs com escoles i escoles bressol, així com durant activitats com el camí a l'escola i els esports. Tot i que és fonamental reduir la contaminació de l'aire a nivells segurs en general, aquestes mesures poden ajudar a disminuir l'exposició dels nens mentrestant.

A Europa, els nivells de contaminació de l'aire representen encara un risc per a la salut pública. És important que les polítiques europees de qualitat de l'aire se centrin a protegir tots els ciutadans, però especialment els nostres nens, que són més vulnerables als impactes de la contaminació de l'aire a la salut.

És molt important que continuem enfortint les mesures a nivell de la Unió Europea, així com a nivell nacional i local, amb l'objectiu de protegir els nostres infants, que no tenen la capacitat de protegir-se per si mateixos. Una manera efectiva i segura de garantir el vostre benestar és assegurar-nos que l'aire que tots respirem sigui més net.

Actualització de seguiment de l'AEMA 2022: els nivells de contaminació de l'aire segueixen sent persistentment alts

Durant l'any 2021, es va registrar que més del 90% de la població urbana de la Unió Europea va estar exposada a nivells preocupants de diòxid de nitrogen, ozó i partícules fines (PM2,5). Aquests contaminants representen un risc per a la salut i s'han de prendre mesures per reduir-ne l'impacte a les nostres ciutats.

Les partícules PM2,5 són contaminants extremadament perjudicials per a la nostra salut. L'exposició a aquestes partícules és una de les causes principals de malalties respiratòries, càncer i accidents cerebrovasculars. Cal prendre mesures per reduir la presència de PM2,5 al medi ambient i protegir així la nostra salut

Durant l'any 2021, es va registrar que un preocupant 97% de la població urbana va estar exposada a nivells de PM2,5 (partícules fines) superiors a la directriu anual establerta per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que és de 5 µg (micrograms)/m3. Això indica una situació alarmant en termes de qualitat de l'aire i els possibles efectes en la salut humana.

Les dades preliminars del 2022 revelen que Europa central i oriental, així com Itàlia, van presentar nivells elevats de concentració de PM2,5. Això es deu principalment a la crema de combustibles sòlids com el carbó a llars per a calefacció ia la indústria. Aquesta pràctica contribueix de manera significativa a la contaminació de l'aire en aquestes regions.

L'informe "Estat de la qualitat de l'aire a Europa el 2023" elaborat per l'Agència Europea de Medi Ambient (AEMA) ofereix informació detallada sobre les concentracions de contaminants atmosfèrics els anys 2021 i 2022. Aquests mesuraments es comparen tant amb els estàndards de qualitat de l'aire establerts per la Unió Europea com amb els nivells de referència establerts per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per al 2021

Què tan neta és la teva ciutat?

En els darrers dos anys, Faro a Portugal, i les ciutats sueques d'Umeå i Uppsala s'han destacat a Europa per tenir l'aire més net. Aquestes ciutats han aconseguit mantenir nivells promig molt baixos de partícules fines conegudes com a PM2,5, segons la qualitat de l'aire de la ciutat actualitzada de l'EEA. espectador. Les ciutats són classificades en funció dels nivells promig a llarg termini de partícules fines, des de les més netes fins a les més contaminades. Aquesta classificació permet avaluar i comparar la qualitat de l'aire a diferents àrees urbanes.

Fons

Dins del marc del Pla d'Acció de Contaminació Zero del Pacte Verd Europeu, la Comissió Europea ha establert un objectiu ambiciós per a l'any 2030. Es busca reduir almenys un 55% el nombre de morts prematures causades per PM2,5, que és un dels principals contaminants atmosfèrics. Aquest objectiu es compara amb els nivells registrats l'any 2005 i demostra un compromís ferm cap a la protecció del medi ambient i la salut pública. Amb el propòsit de millorar la qualitat de l'aire ambient, la Comissió Europea va presentar el 2022 una proposta per modificar les directives existents. Aquesta proposta cerca alinear els estàndards de qualitat de l'aire amb les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), entre d'altres metes.

L'Agència Europea de Medi Ambient (AEMA) duu a terme avaluacions de la qualitat de l'aire que ressalten els contaminants que es consideren més perjudicials per a la salut humana, així com aquells que superen amb més freqüència els estàndards de qualitat de l'aire establerts per la Unió Europea i nivells guia establerts per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Les concentracions atmosfèriques es calculen utilitzant dades recopilades de més de 4.500 estacions de seguiment a tot Europa. Aquestes estacions són reportades oficialment a l'Agència Europea de Medi Ambient pels seus països membres i altres col·laboradors.

Amb informació de eea.europa.eu